Zapytanie ofertowe - programy kształcenia/szkolenie

Zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej (cena brutto) dotyczącej Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2 wariantach, dla przedstawicieli uczelni i dla firm wraz z przeprowadzeniem dwóch szkoleń
w projekcie „INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, edycja IV”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy  Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Zamówienie zostanie wykonane w terminie nie późniejszym niż 18 marca 2015 r.
 
Termin składania ofert upływa 22.01.2015 r. o godzinie 16.00.

TREŚĆ OFERTY