Dofinansowanie z PO WER na zarządzanie strategiczne w klastrach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła Konkurs Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców(POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.
W Konkursie można składać wnioski o dofinansowania na realizację projektów w zakresie:

  • Identyfikacji potencjalnych odbiorców wsparcia;
  • Analizy potrzeb rozwojowych MMSP oraz przygotowania na jej podstawie propozycji Planów Rozwojowych;
  • Analizy faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionach i – o ile dotyczy – podejmowania działań interwencyjnych;
  • Upowszechniania wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w Rejestrze Usług Rozwojowych i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów:

  • organizacje pracodawców,
  • organizacje pracodawców i pracowników,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe

W ramach Konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich, przy czym partnerem może być dowolny podmiot prawny.
Ostatecznymi beneficjentami wsparcia są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Mogą to być pojedyncze firmy, jak również grupy przedsiębiorstw, pod warunkiem, że co najmniej 90% z nich działa w tej samej branży albo w tym samym regionie. Ponadto przedsiębiorcy będący odbiorcami wsparcia nie mogą posiadać strategii ani planu rozwoju.
W praktyce oznacza to, że projekt może dotyczyć przedsiębiorstw działających w klastrze, a wnioskodawcą może być koordynator klastra.
Alokacja finansowa na Konkurs wynosi 40 mln zł.
Minimalna i maksymalna wartość projektu wynosi odpowiednio 50 tys. zł i 2 mln zł.  

Poziom dofinansowania wynosi do 90%, a maksymalna kwota dofinansowania 1,8 mln zł.
Do projektu należy wnieść wkład własny wynoszący minimum 10%. Wymagany wkład własny może zostać wniesiony w pieniądzu lub w formie niepieniężnej, przy czym obowiązkowy jest minimalny wkład pieniężny od przedsiębiorcy w wysokości 10% kosztów usługi doradczej.
Więcej informacji o konkursie na stronie http://power.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-dzialania-dzialania-2-2-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku-typ-projektu-1-2015-r